Cụm từ tìm kiếm hay truy vấn tìm kiếm là gì?

Cụm từ tìm kiếm là gì
SEO