SEO Youtube

SEO YouTube là quá trình tối ưu hóa video của bạn trên YouTube để cải thiện khả năng tìm thấy và xếp hạng trên nền tảng này. Điều này đảm bảo rằng video của bạn sẽ xuất hiện cao trong kết quả tìm kiếm và đề xuất của YouTube, thu hút nhiều lưu lượng truy cập mục tiêu và tăng cường tương tác với video của bạn.