Google có hai loại thu thập thông tin – Khám phá và làm mới

Google có hai loại thu thập thông tin
Google Update