Nghiên cứu từ khóa

Nghiên cứu từ khóa là quá trình tìm hiểu và đánh giá các từ khóa mà người dùng thường sử dụng khi tìm kiếm thông tin trên các công cụ tìm kiếm. Điều này là cực kỳ quan trọng để hiểu và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của đối tượng mục tiêu của bạn.