Thiết kế

Thiết kế là một khái niệm rộng với nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, thiết kế có thể được hiểu là một hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của con người.