Trend là gì và Trending là gì?

trends là gì
Social Marketing