Trend là gì và Trending là gì?

Trends Là Gì
Social Media Marketing