Google Update

Google Update là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các thay đổi lớn hoặc cải tiến mà Google thực hiện đối với thuật toán tìm kiếm của mình. Các Google Update thường nhằm cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của người dùng và đảm bảo rằng kết quả tìm kiếm được cung cấp là chất lượng cao, liên quan và hữu ích.

Quá giới hạn tải máy chủ
Posts pagination