Google giải thích vấn đề “Quá giới hạn tải máy chủ” khi lập chỉ mục

Quá giới hạn tải máy chủ
Google Update