Google không sử dụng Pogo-Sticking như một yếu tố xếp hạng

Pogo-Sticking
Google Update