Tại sao Google thay thế tiêu đề trang?

Google thay thế tiêu đề trang
Google Update