OpenAI công bố phiên bản ChatGPT không cần đăng nhập

OpenAI công bố phiên bản ChatGPT không cần đăng nhập
Business