Sampling là gì? Sampling có vai trò thế nào trong Marketing?

Sampling là gì
Business