Founder là gì? Co-founder là gì? Sự khác biệt giữa họ?

Founder là gì? Co-founder là gì? Sự khác biệt giữa họ?
Business