Google: Mỗi trang nên có một dữ liệu cấu trúc duy nhất

John Mueller của Google nói rằng để tránh việc dữ liệu có cấu trúc sao chép giống nhau vào nhiều trang của một trang web. Vi thế nếu một trang có chứa dữ liệu có cấu trúc, thì nó cần phải là duy nhất cho trang cụ thể đó.

Lời khuyên này được đưa ra trong Hangout tại Trung tâm Quản trị Trang web của Google câu hỏi được đặt ra như sau:

“Liệu một bản đánh giá dịch vụ chỉ có thể được sử dụng trên một trang hay nó có thể được chia sẻ trên nhiều trang liên quan đến cùng một chi nhánh? Tôi hỏi điều này khi chúng tôi có đánh giá cho các chi nhánh cụ thể và chúng được đánh dấu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có các trang phụ mà chúng tôi cũng đánh dấu. ”

Cho rằng đánh giá dịch vụ được đánh dấu trên một trang sử dụng dữ liệu có cấu trúc, Mueller đã tiếp cận chung khi trả lời câu hỏi này.

Thay vì xác định cụ thể các bài đánh giá dịch vụ, Mueller đề xuất các phương pháp hay nhất sau cho tất cả dữ liệu có cấu trúc:

Nguyên văn:

So, in general, the structured data on a website, or on a page, should be specific to that particular page. It shouldn’t be something where you kind of say “Well, this is a review for our business in general, and therefore we’ll put it on all the pages of our website.”

Rather, it should be really specific to the primary topic of that page. So from that point of view I generally shy away from kind of mixing and matching reviews, and trying to put together a set of aggregated reviews that are based on what you’d like to have shown on a website. So it shouldn’t be, like, testimonials. It should actually be reviews.”

Có thể hiểu ý của câu trả lời này như sau.

“Nói chung, dữ liệu được cấu trúc trên trang web hoặc trên một trang nên cụ thể cho trang cụ thể đó. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng “Well, đây là bài đánh giá cho mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi nói chung, và do đó chúng tôi sẽ đưa nó lên tất cả các trang trong trang web của chúng tôi.”

Thay vào đó, nó phải thực sự cụ thể cho chủ đề chính của trang đó.

Mueller đã không nêu ra cách để giải thích điều gì sẽ xảy ra khi sao chép dữ liệu có cấu trúc được phát hiện trùng lặp trên một trang khác, nhưng người ta chỉ có thể cho rằng nó sẽ được xử lý giống như bất kỳ nội dung trùng lặp nào khác.

Với điều đó, khi nói đến nội dung của một trang, tốt nhất là tránh trùng lặp bất cứ điều gì bất kể nó được đánh dấu với dữ liệu có cấu trúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *