User-generated content là gì? UGC được sử dụng như thế nào?

User Generated Content
Digital Marketing