Tại sao Search Intent lại quan trọng với SEO?

search intent
SEO