Google SGE là gì? Nó sẽ tác động như thế nào đến tương lai của SEO?

Google Search Generative Experience
SEO