Google nói về vấn đề lỗi thời gian thực của Universal Analytics

lỗi thời gian thực của Analytics
Google Update