Google nói về vấn đề lỗi thời gian thực của Universal Analytics

Lỗi Thời Gian Thực Của Analytics
Google Update