Google có thể trình bày các video dạng ngắn trong SERP

Google có thể trình bày các video dạng ngắn trong SERP
Google Update