Các công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Các công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?
Google Update