Các công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Các Công Cụ Tìm Kiếm Hoạt Động Như Thế Nào?
Google Update