AI và ChatGPT ảnh hưởng đến SEO trên Google như thế nào

ChatGPT sẽ ảnh hưởng đến SEO trên Google như thế nào
SEO