Cập nhật Mobile-first index có ảnh hưởng đến thứ hạng trên Destop?

Google Update