Cập nhật Mobile-first index có ảnh hưởng đến thứ hạng trên Destop?

Mobile First Index
Google Update