YouTube thử nghiệm thêm liên kết vào từ khóa từ Comments

youtube comment link
Google Update