Link Building

Link Building là quá trình xây dựng liên kết đến website của bạn từ các website khác trên internet. Điều này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược SEO của bạn, bởi vì các liên kết đến trang web của bạn được xem như một dạng “bỏ phiếu” cho sự uy tín và chất lượng của website đó. Tuy nhiên, không chỉ là số lượng liên kết, mà chất lượng và tính đa dạng của các liên kết cũng rất quan trọng.

Posts pagination