Sự khác biệt giữa báo cáo Core Web Vitals của Search Console và PageSpeed Insights

báo cáo Core Web Vitals
Google Update