Google sử dụng các thuật toán khác nhau cho ngôn ngữ khác nhau

google international search 61e9caa88c9a2 sej 1520x800 1
Google Update