Google ngừng hỗ trợ gửi URL công khai để lập chỉ mục tìm kiếm

Google Update