Microsoft phát hành plugin IndexNow cho WordPress

indexnow plugin
SEO Wordpress