Khi nào cần sửa chữa các website bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật cốt lõi

Khi nào cần sửa chữa các website bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật cốt lõi
SEO