Google PageSpeed Insights hiện sử dụng dữ liệu thực từ người dùng trình duyệt Chrome

Google Update