Google có xóa đánh giá khỏi Business Profile không?

Google Cleaning Up Reviews 1692276082
SEO Local