Google có xóa đánh giá khỏi Business Profile không?

google cleaning up reviews 1692276082
SEO Local