Google cập nhật hướng dẫn về dữ liệu cấu trúc bài viết

hướng dẫn về dữ liệu cấu trúc bài viết
Google Update

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.