Author Authority có phải là một yếu tố xếp hạng của Google?

AUTHORITY
SEO