Alt text là gì? Tầm quan trọng của nó trong SEO?

Alt text là gì
SEO Technical