Lợi ích lớn nhất của ChatGPT mà tôi thấy là lên outline, ý tưởng bài viết và để thực hiện các nội dung định nghĩa rất phù hợp.