Google thay đổi đơn giản hơn trong báo cáo Search Console

báo cáo Search Console
Google Update