Google Search Console đã update thêm công cụ xóa URL tạm thời

Google Update